Делатност предузећа 2017-01-12T14:39:58+00:00

Основне делатности ЈСП «Крагујевац» обухватају:

  • Вођење система обједињене наплате комуналних и других услуга.
  • Хитне интервенције, текуће и инвестиционо одржавање стамбених зграда и одржавање хигијене у зградама.

Вођење система обједињене наплате комуналних и других услуга, обухвата послове формирања и одржавања базе корисника комуналних услуга, штампање већ обрачунатих услуга и дистрибуцију цца 54.800 месечних уплатница, наплату комуналних услуга и уредно пренос наплаћених износа комуналним предузећима, вршимо правну заштиту потраживања комуналних предузећа путем опомена и утужења корисника, који касне са уплатама или не плаћају услуге.

Хитне интерценције су радови који обухватају хаваријске интервенције, односно, кварове на водоводним, канализационим и електро инсталацијама и одглављивање лифтова.

Текуће и инвестиционо одржавање обухвата радове којима се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи (поправка свих инсталација, одржавање лифтова, поправка кровова, фасада, противпожарних инсталација, громобрана и др.

Услуге одржавања хигијене у зградама, ЈСП «Крагујевац» организује и врши надзор на основу уговора закључених са Скупштинама зграда.