Априла месеца 1990. год. oдлуком Скупштине општине Крагујевац основано је Јавно стамбено предузеће “Крагујевац”. Основна делатност предузећа је одржавање стамбених зграда и станова, издавање станова и пословног простора у закуп који су у власништву предузећа, града и других правних лица која му повере те послове.

Правни предходници Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац” су:

  • Стамбено предузеће Крагујевац основано децембра 1965. год. решењем Скупштине општине Крагујевац. Основна делатност предузећа у то време било је привредно пословање (газдовање) стамбеним зградама, становима и пословним просторијама који су унети у евиденцију Стамбеног предузећа.
  • Самоуправна интересна заједница становања општине Крагујевац основана 1974. год. Основна делатност била је удруживање средстава за стамбену изградњу, утврђивање програма изградње и расподеле станова за учеснике НОР-а и одређених категорија радних људи и радника у организацијама удруженог рада које не располажу потребним средствима и др.

 

 

Оснивањем Фонда солидарне стамбене изградње од маја 2000. у наредних пар година ЈСП “Крагујевац” је за рачун Фонда обављало административно-финансијске и рачуноводствене послове. Одлуком Скупштине града Крагујевца од априла 2001.год. ЈСП “Крагујевац” поверени су послови инвестиционог и текућег одржавања објеката буџетских корисника.

Почетком 2003.год. послови одржавања постављају се на другачијим основама. Формира се Служба одржавања на принципу непрекидних дежурстава за хитне интервенције на основу закључених уговора о одржавању са Скупштинама стамбених зграда који су послове одржавања поверили предузећу. У јулу месецу 2003.год. одлуком Скупштине града Крагујевца уводи се Систем обједињене наплате комуналних и других услуга (СОН), као рационалан, ефикасан и економичан систем организовања послова обрачуна и наплате комуналних и других услуга.

У фебруару 2010.год. Скупштна града донела је одлуку о поверавању ЈСП “Крагујевац” послова одржавања хигијене у објектима градске управе и буџетских институција града.

 

У фебруару 2018. год. Скупштина града доноси одлуку о укидању свих дотадашњих делатности ЈСП Крагујевац, због рационализације радних места. Основна делатност ЈСП Крагујевац постаје обрада података тј. вођење Система обједињене наплате (СОН) комуналних и других услуга.