Правилници

Р. Бр. Назив
28.02.2019. Кодекс пословног понашања запослених (пдф)
28.02.2019. Правилник о мобилној телефонији (пдф)
28.02.2019. Правилник о безбедности ИКТ система (пдф)
28.02.2019. Правилник о условима и начину коришћења, чувања и одржавања службених возила (пдф)
08.12.2017. Правилник о чувању пословне тајне (пдф)
30.11.2017. Правилник о пружању прве помоћи (пдф)
29.11.2017. Првилник о физичко-техничком обезбеђењу (пдф)
27.11.2017. Правилник о превентивним мерама за безбедност на раду при коришћењу опреме за рад (пдф)
27.11.2017. Правилник о безбедности и здрављу на раду (пдф)
09.11.2017. Правилник о злостављању мобинг (пдф)
25.09.2017. Правилник о провери алкохолисаности. (пдф)
25.09.2017. Правилник о примени забране пушења (пдф)
18.09.2017. Правилник о узбуњивању (пдф)
28.08.2017. Правилник о мобилним телефонима – Измене и допуне (пдф)
28.08.2017. Правилник о благајничком пословању (пдф)
22.06.2016. Интерни акт 2016 – Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки (пдф)
11.03.2016. Правилник о мобилној телефонији (пдф)