Служба рачуноводства Јавног стамбеног предузећа “Крагујевац” је, општим актом Предузећа, организована на начин који омогућава свеобухватно евидентирање и контролу пословних промена- контирање и књижење књиговодствене документације, припрема и обрачун месечног закупа локала и трошкова закупа, фактурисање комуналним кућама и осигуравајућим друштвима, евиденција основних средстава, израда и подношење пореских пријава пореза на додату вредност и др.

Поштујући Међународне стандарде финансијског извештавања, Закон о рачуноводству и усвојене рачуноводствене политике, служба рачуноводства врши састављање и презентацију финансијских извештаја и извештаја о пословању.

У складу са Законом о јавним предузећима, служба рачуноводства за сваку календарску годину саставља Програм пословања Предузећа и прати његову реализацију кроз израду извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања.

Драгана Дендић
Драгана ДендићДипл. економиста
Шеф службе рачуноводства
Е-mail: dragana.dendic@jspkragujevac.rs
Teл. 034 617 0 621