У СЛУЖБИ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И НОРМАТИВНИХ ПОСЛОВА врше се послови који се односе на; израду општих аката Предузећа  управљање кадровима, планирање и праћење развоја људских ресурса.

Без људи и њихових потенцијала нема ни организације и њених успеха. Иако су сви ресурси организације важни, људски ресурси су један од најважнијих. Стога је урављање људима и њиховим потенцијалима сложенији, одговорнији и осетљивији процес од управљања техничким, финансијским и другим ресурсима организације, јер се у функционалном, односно практичном смислу, подразумевају се мере и активности које у процесу, односно поступку планирања, регрутовања, селекције, социјализације, обуке и усавршавања, оцењивања перформанси, награђивања, мотивисања, заштите запослених и примењивања радноправних прописа, предузимају мере, ради обезбеђивања кадрова потребних способности, квалитета и потенцијала и њиховог адекватног оспособљавања и мотивисања за постизање очекиваних резултата и остваривање организационих и њихових личних циљева.

Активности које се предузимају у процесу планирања, регрутовања и селекције помажу организацији да правовремено и на задовољавајући начин попуњава упражњена радна места. Активности које се предузимају у процесу социјализације, обуке и усавршавања, оцењивања перформанси, награђивања, заштите запослених и слично, спадају у домен вођења, развоја, усмеравања и прилагођавања кадровских ресурса.

Ивана Ковачевић

Дипломирани правник

Шеф службе за људске ресурсе и нормативне послове
Е-mail: ivana.kovacevic@jspkragujevac.rs
Teл. 034 617 0 633